top of page

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto všeobecné obchodní podmínky (“Podmínky”) OSVČ Ing. Sofie Bejblíkové se sídlem U Mrázovky 2611/8e, 150 00, Praha 5 - Smíchov, IČO 10979280, e-mail sofia@bejblikova.cz, telefonní číslo 725446300 („My” nebo „Prodávající”) § upravují175 v souladu s ustanoveními . 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti Vás, jakožto kupujícího, a Nás, jakožto prodávajícího, vzniklá v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy („Smlouva“) uzavřené prostřednictvím E -shopu na webových stránkách www.sofiabejblikovaart.cz. Podnikatel je zapsán do živnostenského rejstříku.

Všechny informace o zpracování Vašich osobních údajů jsou obsaženy v Zásadách zpracování osobních údajů, které naleznete zde https://www.sofiabejblikovaart.cz/zpracov%C3%A1n%C3%AD-osobn%C3%ADch-%C3%BAdaj%C5%AF.

Ustanovení těchto Podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a Podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Znění Podmínek můžeme jednostranně měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění Podmínek.

Jak jistě víte, tak komunikujeme primárně na dálku. Proto i pro naši Smlouvu platí, že jsou součástí naší Smlouvy komunikace na dálku, které bychom chtěli, abychom se spolu dohodli bez současné fyzické přítomnosti Nás a Vás, a Smlouva je uzavřena vzdáleným způsobem v prostředí E-shopu, a to prostřednictvím rozhraní webových stránek ( „webové rozhraní E-shopu“).

Pokud některá část Podmínek tomu odporuje, co jsme společně schválili v rámci procesu vašeho nákupu na Našem E-shopu, bude mít tato konkrétní dohoda před Podmínkami přednost.

 I. NĚKTERÉ DEFINICE

1. Cena je finanční částka, kterou budete hradit za Zboží;

2. Cena za dopravu je finanční částka, kterou budete hradit za doručení Zboží, a to včetně ceny za jeho zabalení;

3. Celková cena je součet Ceny a Ceny za dopravu;

4. DPH je daň z přidané hodnoty dle platných právních předpisů;

5. Faktura je daňový doklad vystavený v souladu se zákonem o dani z přidané hodnoty na celkovou cenu;

6. Objednávka je Váš neodvolatelný návrh na uzavření Smlouvy o koupi Zboží s Námi;

7. Uživatelský účet je účet zřízený na základě Vámi sdělených údajů, jež umožňuje uchování zadaných údajů a uchovávání historie objednaného Zboží a uzavřených Smluv;

8. Vy jste osoba nakupující na Našem E-shopu, právní předpisy označovaná jako kupující;

9. Zboží je vše, co můžete nakoupit na E-shopu.

 

II. OBECNÁ USTANOVENÍ A POUČENÍ

1. Koupě Zboží je možná jen přes webové rozhraní E-shopu.

2. Při nákupu Zboží je Vaše povinnost poskytnout Nám všechny informace správně a pravdivě. Informace, které jste nám poskytli při objednání Zboží tedy budeme považovat za správné a pravdivé.

 

III. UZAVŘENÍ SMLOUVY

1. Smlouvu s Námi je možné uzavřít pouze v českém jazyce.

2. Smlouva je uzavírána na dálku prostřednictvím E-shopu, přičemž náklady na použití komunikačních prostředků na dálku hradíte Vy. Tyto náklady se však nijak neliší od základní sazby, kterou hradíte za používání těchto prostředků (tedy zejména za přístup k internetu), další náklady účtované tedy nad rámec celkové ceny nemusíte očekávat. Odesláním Objednávky souhlasíte s tím, že prostředky komunikace na dálku využíváme.

3. K, abychom mohli Smlouvu uzavřít tomu, je třeba, abyste na E-shopu vytvořili návrh Objednávky. V tomto návrhu musí být uvedeny následující údaje:

a) Informace o nakupovaném Zboží (na E-shopu označujete Zboží, o jehož nákupu máte zájem, tlačítko „Přidat do košíku“);

b) Informace o Ceně, Cena za dopravu, způsob platby celkové ceny a požadovaným způsobem doručení Zboží; tyto informace budou zadány v rámci tvorby návrhu Objednávky v rámci uživatelského prostředí E-shopu, přičemž informace o ceně, Cena za dopravu a celkové ceny budou uvedeny automaticky na základě Vámi vybraného zboží a jeho doručení;

c) Své identifikační a kontaktní údaje sloužící k tomu, abychom mohli doručit Zboží, zejména tedy jméno, příjmení, doručovací adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu;

d) V případě Smlouvy, na základě které Vám budeme zboží dodávat pravidelně a opakovaně, též informace, jak dlouho Vám budeme Zboží dodávat.

4. V průběhu tvorby návrhu Objednávky mohou až do doby jejího vytvoření měnit a kontrolovat. Po provedení kontroly prostřednictvím stisku „Objednávka zavazující k platbě“ Objednávku vytvoříte. Před stisknutím tlačítka musíte ale ještě potvrdit Vaše seznámení se a souhlasíte s těmito Podmínkami, v opačném případě nebude možné Objednávku vytvořit. K potvrzení a souhlasu slouží zatrhávací políčko. Po stisku tlačítka „Objednávka zavazující k platbě“ budou všechny vyplněné informace odeslané přímo Nám.

5. Vaši Objednávku Vám v co nejkratší době poté, nám bude doručena, kdy nám zašlete zprávu odeslanou na Vaši e-mailovou adresu zadanou v Objednávce. Součástí potvrzení bude shrnutí Objednávky a tyto podmínky. Potvrzením objednávek z naší strany uzavřít smlouvy mezi Námi a Vámi. Podmínky ve znění účinném ke dni Objednávky tvoří nedílnou součást Smlouvy.

6. Mohou nastat i případy, kdy Vám nebudeme moci Objednávku potvrdit. Jedná se zejména o situaci, kdy Zboží není dostupné nebo případy, kdy si objednáte větší počet kusů Zboží, než kolik je z naší strany umožnit. Informace o maximálním počtu Zboží Vám však vždy v rámci E-shopu předem poskytneme a neměla byste pro Vás být tedy překvapivá. V případě, že nastane jakýkoli důvod, pro který nemůžeme Objednávku potvrdit, budeme Vás kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření Smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávkám. Smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte.  

7. V případě, že v rámci E-shopu nebo v návrhu Objednávky bude uvedena zjevně chybná Cena, nejsme povinni Vám Zboží za tuto Cenu dodat ani v případě, kdy jste obdrželi potvrzení Objednávky, a tedy došlo k uzavření Smlouvy. V takové situaci Vás budeme bezodkladně kontaktovat a zašleme Vám nabídku na uzavření nové smlouvy v pozměněné podobě oproti Objednávkám. Nová smlouva je v takovém případě uzavřena ve chvíli, kdy Naši nabídku potvrdíte. V případě, že Naši nabídku nepotvrdíte ani ve lhůtě 3 dnů od jejího odeslání, jsme oprávněni odstoupit od uzavřené Smlouvy. Zazní chybu v Ceně se považuje například za situaci, kdy Cena neodpovídá zvláštní cenu u jiných prodejců nebo chybí či přebývá cifra.

8. V případě, kdy dojde k uzavření smlouvy, Vám vzniká závazek k zaplacení celkové ceny.

9. V případě, že máte zřízen Uživatelský účet, můžete učinit Objednávku jeho prostřednictvím. I v takovém případě máte ale povinnost zkontrolovat správnost, pravdivost a úplnost předvyplněných údajů. Způsob tvorby Objednávky jsou však totožné, jako v případě kupujícího bez Uživatelského účtu, výhodou však je, že není třeba vyplňovat Vaše identifikační údaje.

10. V některých případech umožňuje na nákup Zboží využít slevu. Pro poskytnutí slevy je třeba, abyste v rámci návrhu objednávky vyplnili údaje o této slevě do předem určeného pole. Pokud tak učiníte, bude Vám Zboží poskytnuto se slevou.

 

IV. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Na základě Vaší registrace v rámci E-shopu můžete přistupovat ke svému Uživatelskému účtu.

2. Při registraci Uživatelského účtu je Vaše povinnost uvést správně a pravdivě všechny zadávané údaje a v případě změny je aktualizováno.

3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečený uživatelským jménem a heslem. Ohledně těchto přístupových je Vaše povinnosti zachovávat mlčenlivost a nikomu tyto údaje neposkytovat. V případě, že dojde k jejich zneužití, nebudeme za to žádnou odpovědnost.

4. Uživatelský účet je osobní, a tedy nejste oprávněni umožnit jeho využívání třetím osobám.

5. Váš Uživatelský účet můžeme zrušit, a to zejména v případě, když její více, než 5 let nevyužíváte, či v případě, kdy porušíte své povinnosti dle Smlouvy.

6. Uživatelský účet nemusí být dostupný, to zejména s ohledem na údržbu hardwarového a softwarového vybavení.

 

V. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY, VÝHRADA VLASTNICKÉHO PRÁVA

1. Cena je vždy uvedena v rámci E-shopu, v návrhu Objednávky a samozřejmě ve Smlouvě. V případě rozporu mezi Cenou uvedenou u Zboží v rámci E-shopu a Cenou uvedenou v návrhu Objednávky jsou nabízeny Cena uvedená v návrhu Objednávky, která bude vždy tato cena uvedena ve Smlouvě. V rámci návrhu Objednávky je též uvedena Cena za dopravu, případně podmínky, kdy je doprava zdarma.

2. Celková cena je uvedena včetně DPH včetně všech poplatků stanovených zákonem.

3. Platbu celkové ceny po Vás budeme požadovat po uzavření Smlouvy a předáním Zboží. Úhradu celkové ceny můžete provést následujícími způsoby:

a) Kartou online. V takovém případě probíhá platba přes platební bránu Stripe. V případě platby kartou online je Celková cena platná do pěti dnů. 

 

4. Faktura bude vystavena v elektronické podobě po uhrazení celkové ceny a bude zaslána na Vaši e-mailovou adresu. 

5. Vlastnické právo ke Zboží na Vás přechází až poté, co zaplatíte celkově cenu a Zboží převezmete. V případě platby bankovním převodem je celková cena zaplacena připsáním na Náš účet, v ostatních případech je zaplacena v okamžiku provedení platby.

 

VI. DORUČENÍ ZBOŽÍ, PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI

1. Zboží Vám bude doručeno způsobem dle Vaší volby, přičemž můžete vybírat z následujících možností:

a) Osobní odběr na výdejních místech společnosti Zásilkovna, pokud do poznámky vložíte adresu pobočky Zásilkovny;

b) Doručení na adresu prostřednictvím dopravních společností Česká pošta, Zásilkovna;

2. Zboží je možné doručit v rámci Evropy.

3. Doba doručení Zboží vždy závisí na jeho dostupnosti a zvoleném způsobu doručení a platby. Předpokládaná doba doručení Zboží Vám bude sděleno v potvrzení Objednávky. Doba na E-shopu je pouze orientační a může se zobrazit od skutečné doby uvedené.

4. Převzetí zboží od dopravce je Vaše kontrola neporušenost obalu Zboží a v případě závady tuto skutečnost oznámit dopravci a Nám. V případě, že došlo k závadě na obalu, která svědčí o neoprávněné manipulaci a podání do zásilky, není Vaší povinností Zboží od dopravce převzít.

5. V případě, kdy porušíte svoji povinnost převzít Zboží, s případem dle čl. VI.4. Podmínek, nemá to za následek porušení Naší povinnosti Vám Zboží doručit. Zároveň to, že Zboží nepřevezmete, není odstoupení od Smlouvy mezi Námi a Vámi. Nám ale v takovém případě vzniká právo od Smlouvy odstoupit z důvodu vašeho podstatného porušení. Pokud se rozhodneme tohoto práva využít, je odstoupení účinné v den, kdy Vám toto odstoupení doručíme. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na uhrazení Ceny za dopravu, případně na nárok na náhradu škody, pokud vznikla.

6. Pokud je z důvodů vzniklých na Vaší straně Zboží doručováno nebo jiným způsobem, než bylo ve Smlouvě dohodnuto, je Vaší povinností nahradit Nám náklady s tímto opakovaným doručením spojené. Platební údaje pro zaplacení těchto nákladů Vám zašleme na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě a jsou splatné 5 dnů od doručení e-mailu.

7. Nebezpečné škody na Zboží na Vás přechází v okamžiku, kdy ho převezmete. V případě, kdy Zboží nepřevezmete, s výjimkou případů dle čl. VI.4 Podmínek, na Vás nebezpečí škody na Zboží přechází v okamžiku, kdy jste měli možnost převzít, ale z důvodů na Vaší straně k převzetí nebude. Přechod nebezpečí poškození na Zboží pro Vás znamená, že od tohoto okamžiku nesete veškeré důsledky se ztrátou, zničením, poškozením či hrozí vážné hodnocením Zboží.

8. V případě, že Zboží nebylo v E-shopu uvedeno jako skladem a byla uvedena orientační doba dostupnosti Vás budeme vždy informovat v případě:

a) mimořádného výpadku výroby Zboží, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dostupnosti nebo informace o tom, že nebude možné Zboží dodat;

b) prodlení s dodáním Zboží od našeho dodavatele, přičemž Vám vždy sdělíme novou očekávanou dobu dodání.

9. V případě, že nebudeme schopni Vám zboží dodat ani do 30 dnů od dokončení doby doručení Zboží uvedené v potvrzení objednávky, a to z důvodu, jsme i Vy oprávněni od Smlouvy odstoupit.

 

VII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ

1. Zaručujeme, že v době přechodu nebezpečí škody na Zboží podle čl. VI.7 Podmínek je Zboží bez vad, zejména pak, že:

a) má vlastnosti, které jsme si s Vámi dohodli, a pokud nebyly dohodnuty, pak takové, které jsme u popisu Zboží uvedli, případně takové, které lze s ohledem na povahu Zboží očekávat;

b) je vhodné pro účely, které jsme uvedli nebo pro účely, které jsou pro Zboží tohoto typu obvyklé;

c) odpovídá jakosti nebo provedení dohodnutého vzorku, pakliže byla jakost nebo provedení stanoveno podle vzorku;

d) je v odpovídajícím množství a hmotnosti;

e) splňuje požadavky na něj kladené právní předpisy;

f) není zatíženo právy třetích stran.

2. Práva a povinnosti ohledně práv z vadného plnění se řídí obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 Občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

3. V případě, že bude mít Zboží vadu, tedy zejména pokud nebude splněna některá z podmínek dle čl. VII.1, můžete Nám takovou vadu oznámit a uplatnit práva z vadného plnění (tedy Zboží reklamovat) zasláním e-mailu či dopisu na Naše adresy uvedené u našich identifikačních údajů. Pro reklamu můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, který tvoří příloha č. 1 Podmínek. V uplatnění práva z vadného plnění je třeba zvolit, jak chcete vadu vyřešit, přičemž tuto možnost nemůžete následně, s případem dle čl. 7.4, bez Našeho souhlasu změnit. Reklamaci vyřídíme v souladu s Vámi platným právem z vadného plnění. V případě, že si nezvolíte řešení vady, máte práva uvedená v čl. 7.5 i v situacích, kdy vadné plnění bylo podstatným porušením Smlouvy.

4. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vad dodáním nového Zboží bez vad, nebo chybějící chybějící části Zboží;

b) na odstranění vad opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny;

d) na odstoupení od Smlouvy.

V případě, že je takto vyřešen dle bodů a) nebo b) a My vadu takto neodstraníme v dostatečné výši, kterou jsme uvedli, nebo Vám sdělíme, že způsobem vadu neodstraníme vůbec, máte práva dle bodů c) a d), i když jste je v rámci reklamace původně nepožadovali. Zároveň pokud si chcete odstranit vady opravit Zboží a My zjistíme, že je vada neopravitelná, oznámíme Vám to a můžete si zvolit jiný způsob odstranění vad.

5. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, máte následující práva:

a) na odstranění vad dodáním nového Zboží bez vad, nebo chybějící chybějící části Zboží;

b) na odstranění vad opravou Zboží;

c) na přiměřenou slevu z Ceny.

Pokud však vadu neodstraníme včas nebo odmítneme vadu odstranit, vzniká Vám právo od Smlouvy odstoupit. Odstoupit můžete také v případě, kdy nemůžete Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vad po opravě Zboží nebo při větším počtu vad Zboží.

6. V případě podstatného i podstatného porušení nemůžete odstoupit od Smlouvy, ani požadovat nové věci, pokud nemůžete vrátit Zboží ve stavu, v jakém jste ho obdrželi. To ale neplatí v následujících případech:

a) došlo-li ke změně stavu Zboží v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady;

b) bylo-li Zboží použito ještě před objevením vady;

c) nebyla-li nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu způsobeným Vaším jednáním anebo Vaším opomenutím,

d) došlo-li z Vaší strany před objevením vad k prodeji, spotřebování nebo pozměnění Zboží při obvyklém použití; pokud k tomu však došlo jen částečně, je Vaší povinností tu část Zboží, kterou vrátit lze a v takovém případě Vám nebude vrácena část Cen odpovídající vašemu prospěchu z užití části Zboží.

7. Do 3 dnů od obdržení reklamace Vám na e-mailovou adresu potvrdíme, že jsme obdrželi reklamaci, kdy jsme obdrželi a předpokládanou dobu trvání vyřízení reklamace. Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od jejího obdržení. Lhůta může být po naší vzájemné dohodě prodloužena. Pokud lhůta marně uplyne, můžete odstoupit od Smlouvy.

8. O vyřízení reklamace Vás budeme informovat e-mailem. Pokud je reklama oprávněná, náleží vám náhrada účelně vynaložených nákladů. Tyto náklady jste povinni prokázat, např. účtenkami či potvrzeními o ceně za dopravu. V případě, že došlo k odstranění vad dodáním nového Zboží, je Vaší povinností Nám původní Zboží vrátit, náklady na toto vrácení však hradíme My.

9. V případě, že jste podnikateli, je Vaší povinnosti oznámit a vytknout vadu bez zbytečného odkladu poté, co jste ji mohli zjistit, nejpozději však do tří dnů od převzetí Zboží.

10. V případě, že jste spotřebitelem, máte právo uplatňovat práva z vadného plnění u vady, která je zajištěna u spotřebního Zboží ve lhůtě 24 měsíců od převzetí Zboží.

11. Ustanovení ohledně práva z vad se nepoužijí v případě:

a) Zboží, které je prodáváno za nižší Cenu, na vadu, pro kterou byla nižší Cena ujednána;

b) opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním;

c) použitého Zboží na vadu odpovídající používání nebo opotřebení, které Zboží mělo, když jste jej převzali;

d) kdy to vyplývá z povahy zboží.

 

VIII. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

1. K odstoupení od Smlouvy, tedy k ukončení smluvního vztahu mezi Námi a Vámi od jeho počátku, může dojít z důvodů a způsobů uvedených v tomto článku, případně v dalších ustanoveních Podmínek, ve kterých je možnost odstoupení uvedena.

2. V případě, že jste spotřebitelem, tedy osoba kupujícího Zboží mimo rámec své podnikatelské činnosti, máte v souladu s ustanovením §1829 občanského zákoníku právo odstoupit od bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení Zboží. V případě, že jsme uzavřeli smlouvu, jde o věc, která je součástí několika druhů Zboží nebo dodání několika částí Zboží, začíná tato lhůta běžet až dnes, poslední část Zboží, a v případě, že jsme uzavřeli smlouvu, na základě které Vám budeme pravidelně dodávat Zboží a opakovaně, začíná dnem dodání první dodávky. Od Smlouvy můžete odstoupit způsobem prokazatelným údajů (zasláním e-mailu nebo dopisu na Naše adresy uvedené u našich identifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, který tvoří příloha č. 2 Podmínek.

3. Ani jako spotřebitel však nemůžete odstoupit od smlouvy odstoupit v době, kdy je smlouva uzavřena:

a) Zboží, jehož Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na naší vůli a může dojít k tomu, že dojde během lhůty pro odstoupení od Smlouvy;

b) dodání alkoholických nápojů, které mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejich Cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na naší vůli;

c) Zboží, které bylo upraveno podle Vašeho přání nebo pro Vaši osobu;

d) Zboží, které podléhá rychlé zkáze a Zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným;

e) Zboží v uzavřeném obalu, které bylo z obalu vyňato a z hygienických důvodů není možné vrátit;

f) dodávka zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud došlo k porušení původního obalu;

g) dodávka novin, periodik nebo časopisů;

h) dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotné nosiče a byl dodán s Vaším předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a My jsme Vám sdělili, že nemáte právo na odstoupení od Smlouvy.

4. Lhůta k odstoupení dle čl. VIII.2 Podmínek považuje za zachovanou, pokud Nám v jejím průběhu odešlete oznámení, že od Smlouvy odstupujete.

5. V případě odstoupení od Smlouvy Vám bude Cena vrácena do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případně na účet zvolený odstoupení od Smlouvy. Částka však nebude vrácena, než Nám Zboží vrátíte dříve či než prokážete, že došlo k jeho odeslání zpět Nám. Zboží Nám prosím vraťte čisté, pokud možno včetně originálního obalu.

6. V případě odstoupení od Smlouvy dle čl. VIII.2 Podmínek jste povinní Nám Zboží zaslat do 14 dnů od odstoupení a nesete náklady spojené s navrácením zboží k Nám. Vy máte naopak nárok na to, abychom Vám vrátili Cenu za dopravu, avšak pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží, který jsme pro dodání Zboží nabízeli. V případě odstoupení z důvodu, že My porušíme uzavřenou smlouvu, hradíme i náklady spojené s navrácením zboží k Nám, ovšem opět pouze výše Ceny za dopravu ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží, který jsme při dodání zboží nabídli.

7. Odpovídáte Nám škodu v případech, kdy bude Zboží poškozeno v důsledku vašeho nakládání s ním jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Způsobenou Vám v takovém případě vyúčtujeme škodu poté, co Nám Zboží bude vráceno a splatnost vyúčtované částky je 14 dní. V případě, že jsme Vám ještě nevrátili Cenu, jsme oprávněni pohledávku z titulu nákladů započíst na Vaši pohledávku na vrácení Ceny.

8. My jsme oprávněni odstoupit od smlouvy kdykoliv před tím, než Vám dodáme Zboží, pokud existují objektivní důvody, proč není možné Zboží dodat (zejména důvody na straně třetích osob nebo důvody spočívající v povaze Zboží), a to i před dobou poslední doby uvedené v čl. VI.9. Podmínek. Můžeme také od Smlouvy odstoupit, pokud je zjevné, že jste uvedli v Objednávce záměrně nesprávné informace. V případě, že nakupujete zboží v rámci své podnikatelské činnosti, tedy jako podnikatel, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit kdykoli, i bez udání důvodu.

 

IX. ŘEŠENÍ SPORŮ SE SPOTŘEBITELI

1. Nejsme ve vztahu ke koupim zavázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

2. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťujeme prostřednictvím elektronických adres sofia@bejblikova.cz. Informace o vyřízení stížnosti zašleme na elektronickou adresu kupujícího.

3. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů ze Smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím, který je spotřebitelem, z kupní smlouvy uzavřené elektronickými prostředky.

4. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud Náš a Váš právní vztah obsahuje mezinárodní prvek (tedy například budeme zasílat zboží mimo území České republiky), bude se vztah vždy řádit právem České republiky. Pokud jste však spotřebitelé, nejsou tímto ujednáním dotčena Vaše práva plynoucí z právních předpisů.

2. Veškerou písemnou korespondenci si s Vámi budeme doručovat elektronickou poštou. Naše e-mailová adresa je uvedena u Našich identifikačních údajů. My budeme doručovat korespondenci na Vaši e-mailovou adresu uvedenou ve Smlouvě, v Uživatelském účtu nebo přes kterou jste nás kontaktovali.

3. Smlouva je možná měnit pouze na základě naší písemné dohody. My jsme však oprávněni změnit a doplnit tyto podmínky, tato se však nedotkne již uzavřených Smluv, ale pouze Smluv, které budou uzavřeny po účinnosti této změny. 

4. V případě vyšší moci nebo událostí, které nelze předvídat (přírodní katastrofa, pandemie, provozní poruchy, výpadky subdodavatelů apod.), neseme odpovědnost za škodu způsobenou v důsledku nebo souvislosti s případy vyšší moci, a pokud stav vyšší moci trvá po dobu delší než 10 dnů, máme My i Vy právo od smlouvy odstoupit.

5. Přílohou Podmínek je vzorový formulář pro reklamaci a vzorový formulář pro odstoupení od Smlouvy.

6. Smlouva včetně Podmínek je archivována v elektronické podobě u Nás, ale není Vám přístupná. Vždy však podmínky a potvrzení objednávek se shrnutím těchto objednávek obdržíte e-mailem a budete tedy mít vždy přístup i bez naší součinnosti. Doporučujeme vždy potvrzení Objednávky a Podmínky uložit.

7. Tyto podmínky nabývají účinnosti 16.1.2023.

 

 

PŘÍLOHA Č. 1 - FORMULÁŘ PRO REKLAMACI

Adresa:             Předsedou se stal Ing. Sofia Bejblíková, U Mrázovky 2611/8e, 150 00, Praha 5 - Smíchov

Uplatnění reklamace

Datum uzavření smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Zboží, které je reklamováno:

 

Popis vad Zboží:

 

Navrhovaný způsob pro vyřízení reklamace, případně uvedení čísla bankovního účtu pro poskytnutí slevy:

 

Zároveň žádám o vystavení potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem toto právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem včetně dat a způsobu vyřízení reklamace.

 

Datum:

Podpis: 

 

 

 

PŘÍLOHA Č. 2 - FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

Adresa:                    Předsedou se stal Ing. Sofia Bejblíková, U Mrázovky 2611/8e, 150 00, Praha 5 - Smíchov

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupujícím spotřebitelem má právo v případě, že objednané zboží prostřednictvím e-shopu OSVČ Ing. Sofia Bejblíková („Společnost“) nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. C. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží, a to bez uvedení a bez jakékoli sankce. Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupujícího, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupujícího, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy smlouvy přijala stejným způsobem. Jestliže zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost, vrátí Společnosti kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než ji kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum:

Podpis:

bottom of page